Algemene Voorwaarden Office & Design LIDIA

Definities

Algemene Voorwaarden: de algemene voorwaarden als hierna vermeld.

Ik: Office & Design Lidia, ingeschreven bij de KvK onder nummer 80015514.

Overeenkomst: Elke overeenkomst gesloten tussen Office & Design Lidia en de opdrachtgever.

Product / dienst: Alle zaken die onderwerp zijn van de overeenkomst gesloten tussen de opdrachtgever en Office & Design Lidia.

Opdrachtgever: Degene die deze algemene voorwaarden heeft aanvaard en het product/dienst heeft afgenomen.

Derden

Ik voer alle werkzaamheden zelf uit en ben de enige op wie mijn algemene voorwaarden gericht moet zijn. Indien noodzakelijk mag ik werkzaamheden uitbesteden aan derden, die vervolgens volgens mijn algemene voorwaarden de afgesproken werkzaamheden uitvoeren.

Offerte

De offerte is 14 kalenderdagen geldig.

De offertes zijn geheel vrijblijvend.

Duur overeenkomst

De overeenkomst wordt aangegaan voor de tijd zoals deze vermeld staan in de offerte.

Prijzen

De prijzen zijn excl. BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven.

Bijkomende kosten

Bovenop het uurtarief komen de reiskosten. Indien de opdrachtgever wenst dat ik belafspraken maak worden de gemaakte kosten doorbelast aan de opdrachtgever, zoals in de offerte is overeengekomen. Overige gemaakte kosten worden doorbelast aan de opdrachtgever en vooraf afgesproken.

Vergissingen

Indien er onredelijke gegevens in de offerte staan mag ik dit aanpassen naar de correcte gegevens.

Meerwerk

Indien er meer werkzaamheden van mij gevraagd wordt dan in de offerte beschreven staan, bespreek ik dit met de opdrachtgever vooraf zodat de opdrachtgever hiervoor eerst akkoord kan geven.

Vervolgopdrachten

Alle vervolgopdrachten worden apart geoffereerd o.b.v. de op dat moment geldene tarieven.

Prijswijziging

Indien ik met de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst een vaste prijs overeenkomt, ben ik gerechtigd tot verhoging van de prijs, ook wanneer de prijs oorspronkelijk niet onder voorbehoud is gegeven. Indien een prijsverhoging plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, kan de opdrachtgever de overeenkomst door een schriftelijke verklaring ontbinden.

Facturatie

Elke 1 week van de maand worden de gemaakte uren en overige kosten gefactureerd aan de opdrachtgever. Na ondertekening van de offerte wordt 50% van de verwachte kosten voor de eerste maand als aanbetaling gefactureerd aan de opdrachtgever. Indien er te weinig werkzaamheden zijn voor de afgesproken uren wordt er per week 75% gefactureerd.

De factuur dient binnen 14 kalenderdagen voldaan te zijn.

Bij wanbetalers, worden wettelijke incassokosten gehanteerd.

Inspanningsverplichting

Vanaf het moment dat ik werkzaamheden uitvoer voor de opdrachtgever doe ik dat met volste inspanning voor het beste resultaat.

Locatie

Ik werk standaard vanuit m’n eigen locatie op mijn eigen laptop. In overleg kan ik op locatie van de opdrachtgever werken.

Annulering

Bij annulering binnen 1 kalenderdag voor aanvang van de werkzaamheden wordt 75 % van de geoffreerde kosten in rekening gebracht, bij annulering binnen 10 kalenderdagen 50% en annulering binnen 1 maand voor aanvang resulteert in betaling van 25 %. Bij langdurige projecten van zes maanden, worden deze percentages berekend over de eerste volledige maandfactuur.

Opzegtermijn

Wanneer ik gestart ben met de werkzaamheden hanteer ik bij langdurige projecten van minimaal zes maanden een opzegtermijn van 1 maand. Indien ik per direct moet stoppen met de werkzaamheden wordt de resterende maand gefactureerd.

Overmacht

In geval van overmachtssituaties (situaties waar jij geen invloed op hebt, zoals ziekte, ongevallen of brand) ben ik gerechtigd mijn werkzaamheden tijdelijk te onderbreken of over te dragen aan een externe partij.

Mijn opdrachtgever mag de overeenkomst na 30 kalenderdagen dat ik verhinderd ben ontbinden.

Aansprakelijkheid

Ik heb geen aansprakelijkheidsverzekering en wil het bedrag zodoende beperken tot het bedrag dat ik in de afgelopen 1 maand aan opdrachtgever in rekening heb gebracht.

Privacy

De gegevens en informatie die de opdrachtgever aan mij verstrekt, zal ik zorgvuldig en vertrouwelijk bewaren.

Geheimhouding

De geheimhoudingsverklaring wordt separaat gedeeld met de opdrachtgever.

Intellectueel eigendom

Omtrent mijn intellectuele eigendomsrechten mag de opdrachtgever enkel met mijn toestemming deze producten gebruiken voor andere doeleinden dan in de overeenkomst is opgenomen. En tevens geldt hierbij mijn naamsvermelding.

Werkzaamheden

Ik zal de werkzaamheden die in de offerte benoemd zijn uitvoeren en in overleg kunnen hier overige werkzaamheden aan toegevoegd worden. Hierbij dient de opdrachtgever de juiste informatie aan te leveren.

Geheimhouding

Ik mag de persoonsgegevens van de opdrachtgever uitsluitend en alleen gebruiken in het kader van de uitvoering van zijn leveringsplicht of het afhandelen van een klacht.

Klachten

Binnen 7 kalenderdagen moet de opdrachtgever de klacht die door mijn geleverde diensten is gekomen aan mij kenbaarmaken zodat ik hier in overleg een passende oplossing voor kan vinden.

Geschilbeslechting

Indien ik een klacht niet naar tevredenheid van de opdrachtgever kan oplossen en er een geschil is ontstaan waar wij niet gezamenlijk uitkomen, is alleen de rechter in mijn arrondissement bevoegd, kan het zo zijn dat het geschil moet worden beslecht door een rechter.

Chat openen
Whatsapp met Office & Design Lidia
Hoi hoi 👋
Kan ik je ergens mee helpen? Let me know!